2014/10/15 චීන ආනයන හා අපනයන ප්‍රදර්ශනය

චයිනා ආනයන හා අපනයන ප්‍රදර්ශනය යනු අපගේ සමාගම සහභාගී වූ මුල්ම ප්‍රදර්ශනවලින් එකක් වන අතර එය ප්‍රධාන ඉදිරි ගමනක ආරම්භයයි. ප්‍රදර්ශනයේ සිටින පාරිභෝගිකයන් අප සමඟ දීර්ඝ කාලීන සමුපකාර සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇත

44IH}_3Y4PHVGEE$K6OCD{B


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-16-2020

පසු කාලය:11-21-2023
  • කලින්:
  • ඊළඟ: