2016/9/8 අප්‍රිකානු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය

අපගේ සමාගම අප්‍රිකානු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වී ඇති අතර දේශීය පාරිභෝගිකයින්ගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සමීප සම්බන්ධතා පවත්වා ඇත. වර්තමානයේ, අපි අප්‍රිකාවේ බොහෝ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ද සහයෝගීතාවය පවත්වාගෙන යමු. අපනයන නිෂ්පාදන වසරකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3 ක් පමණ වේ.


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-16-2020

පසු කාලය:11-21-2023
  • කලින්:
  • ඊළඟ: